วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ) ISSN: 0857-1511 E-ISSN: 2673-0847

LATEST ISSUE
Principles and Contents of " Narrating Chinese Stories Well" to Thai Chinese Learners
Volume 45, Issue 1
Year 2565


ภาพรวม

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ) เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้และข้อค้นพบใหม่ แนวปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและวิทยาการร่วมสมัย แนวความคิดและทรรศนะที่ก้าวหน้าทางการศึกษาของนักการศึกษา นักวิจัย นักพัฒนา นักปฏิบัติ และนักนโยบายทางด้านการศึกษาและสหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และครูผู้สอนในสถานศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจทางด้านการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยทุกบทความผลงานทางวิชาการที่ส่งมาที่กองบรรณาธิการของวารสารจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและการประเมินคุณภาพของบทความตามหลักการและมาตรฐานสากลของวารสารวิชาการ


อัพเดทของวารสาร
บทความ (ดูทั้งหมด)


วิดีโอ

How to Read a Paper Efficiently (By Prof. Pete Carr)

How to Write a Paper in a Weekend (By Prof. Pete Carr)

HOW TO WRITE ELSEVIER RESEARCH MANUSCRIPT

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
วารสารศึกษาศาสตร์ (ดูทั้งหมด)
ผลงานเด่นของวารสาร
ฉบับปัจจุบัน
ข่าวและประกาศของวารสาร


เกี่ยวกับวารสาร
วารสาร EDKKUJ

- The official journal of Faculty of Education, Khon Kaen University
- เน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อค้นพบจากการวิจัย การออกแบบและพัฒนา แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย เท่าทัน และเท่าเทียม กับปัจจุบันกาลในรูปแบบบทความผลงานวิชาการ
- เป็นพื้นที่สื่อสารแลกเปลี่ยนทรรศนะและวิถีคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในทุกระดับและทุกรูปแบบของการจัดการศึกษาในบริบทของประเทศไทยและนานาชาติผ่านการเขียนผลงานบทความ

แหล่งวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวารสาร
Facebook
ติดต่อ